Розширений перелік послуг

1. Послуги у сфері аудиту

1.1. Завдання з надання впевненості

1.1.1. Аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.

1.1.2. Огляд історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності.

1.1.3. Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації:

 • — оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи внутрішнього контролю;
 • — оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) використання виробничих потужностей;
 • — оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) функціонування системи управління;
 • — оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи матеріального стимулювання та оплати праці персоналу;
 • — оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем управління персоналом;
 • — оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) інформаційних систем (технологій);
 • — оцінка (перевірка) ефективності систем інформаційної безпеки діяльності підприємств;
 • — оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем корпоративного управління;
 • — оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, митного, господарського та ін.);
 • — оцінка (перевірка) відповідності управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства;
 • — економічні експертизи (у тому числі судова за наявності відповідної атестації судового експерта);
 • — оцінка вартості активів (у тому числі незалежна за наявності кваліфікаційного свідоцтва оцінювача);
 • — оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку;
 • — оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності;
 • — здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності;
 • — перевірка прогнозної фінансової інформації;
 • — інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості.

1.2. Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг

1.2.1. Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації.

1.2.2. Завдання з підготовки фінансової інформації.

2. Інші послуги, пов’язані з професійною діяльністю, визначені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»

2.1. Аутсорсинг бухгалтерського обліку.

2.2. Складання фінансових звітів.

2.3. Відновлення бухгалтерського обліку.

2.4. Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

 • — обрання облікової політики;
 • — встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку;
 • — організація бухгалтерського обліку;
 • — консолідація фінансової звітності;
 • — трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною основою;
 • — інші види консультацій з питань обліку та звітності.

2.5. Консультації з питань системи внутрішнього контролю.

2.6. Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності.

2.7. Оцінка податкових ризиків.

2.8. Складання податкових декларацій та звітів.

2.9. Кадровий аудит.

2.10. Дью-ділідженс (Due Diligence).

2.11. Консультації з питань застосування інформаційних технологій.

2.12. Консультації з інших питань управління та ведення бізнесу:

 • — правове забезпечення прийняття (або результатів прийняття) управлінських рішень щодо зміни форм власності, форм господарювання, функцій власності, легітимності окремих господарських операцій тощо;
 • — організаційне забезпечення управління – структуризація, реструктуризація, перебудова, розробка нової системи обліку, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому, розробка внутрішніх інструкцій для посадових осіб, внутрішніх стандартів корпоративного управління тощо;
 • — інформаційного забезпечення управління – консультування з питань вибору програмних продуктів або технічної бази з автоматизації обліку та внутрішнього контролю (аудиту), розробка схем документообігу, форм внутрішніх документів і напрямів інформаційних потоків у системі управління; проведення тренінгів, семінарів з питань обліку, оподаткування, правового забезпечення та організації управління, безпеки бізнесу тощо;
 • — управління грошовими потоками, інвестиційної політики.

2.13. Розробка для замовника документів, необхідних для організації та здійснення господарської діяльності (статути, накази, внутрішні норми та правила, посадові інструкції, документи системи стимулювання персоналу тощо).

2.14. Проведення професійних тренінгів для бухгалтерів та керівників з питань, що належать до професійної компетенції аудиторів.

2.11. Представництво інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді.

2.12. Інші види професійних послуг, надання яких не суперечить стандартам аудиторської діяльності, Кодексу професійної етики аудитора та які не заборонені чинним законодавством України, рішеннями Аудиторської палати України та ОСНАД.

3. Організаційне та методичне забезпечення

3.1. Розробка методичних матеріалів (вказівок, рекомендацій, практичних посібників, внутрішніх стандартів тощо).

3.2. Проведення професійних тренінгів для бухгалтерів та фінансових служб.